I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur

Artikel 1. De benaming van de vereniging luidt " Belgian Office Products and Stationery Trade Association ", afgekort : " BOSTA ". Ze neemt de juridische vorm van vereniging zonder winstoogmerk.
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd 1780 Wemmel. Hij kan elders in België worden ondergebracht ingevolge een beslissing van de raad van bestuur. Hij is thans gevestigd te 1780 Wemmel, J. Bruyndonckxstraat 31.
Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. Doel

Art. 4. De vereniging heeft als doel :

1. In een brede geest van samenwerking de professionele, economische en technische belangen te behartigen in overeenstemming met het algemeen belang, van de gehele papierwarenbranche, met name de sector van kantoor- en schoolartikelen en aanverwante artikelen in de meest brede zin.

2. Bij de nationale en internationale autoriteiten de belangen van de leden te bevorderen.

3. Het beroep te vertegenwoordigen in de internationale beroepsverenigingen.

4. De leden inlichtingen te verschaffen op het gebied van statistieken en normalisatie, en studies te bevorderen om het rendement te verbeteren.

5. Alle werken en diensten tot stand te brengen, te bevorderen en te beschermen die kunnen bijdrage tot de betere werking van het gehele beroep en het welzijn van het personeel.

6. Een gunstig klimaat te scheppen om de contacten tussen de leden onderling te bevorderen, in een geest van broederlijkheid, wederzijds begrip en samenwerking.

Art. 5. Het doel wordt bereikt door onder meer:

1. Diensten te leveren in het voordeel van de sector, al of niet tegen vergoeding.

2. Het organiseren of ondersteunen van commerciale of professionele organisaties, zoals beurzen, studiedagen, contactdagen, zowel in BelgiÎ als in het buitenland.

3. Informatie te verspreiden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben.

4. Het stellen van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het bereiken van het doel.

5. Mogelijks medewerking te verlenen aan alle activiteiten die van gelijke aard zijn als haar doel.

III. Lidmaatschap

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt. Het kan niet kleiner zijn dan drie.
Art. 7. De leden zijn :
Alle natuurlijke of rechtspersonen die door de raad van bestuur worden aanvaard met twee derden der stemmen, waarvan de beroepsactiviteit hoofdzakelijk bestaat in de productie of distributie van papierwaren, school- en kantoorartikelen of aanverwante producten en die hiertoe over een organisatie beschikken om de Belgische markt te bewerken, ongeacht of zij de functie vervullen van fabrikant, fabrieksagent, filiaal van een buitenlands fabriek, importeur, groothandel, detaillist, grootwarenhuis, aankoopgroepering, fourniturist of alle andere bedrijvigheden in kantoor- en schoolartikelen of aanverwante producten.
Art. 8. De personen of bedrijven die lid willen worden moeten een schriftelijke aanvraag indienen tot de voorzitter van de raad van bestuur, die haar zal voorleggen aan de raad van bestuur.
Geweigerde aanvragen hoeven niet met redenen te worden omkleed.
Art. 9. De leden kunnen vrij uit de vereniging treden op voorwaarde dat zij schriftelijk hun beslissing meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk op 31 december van het lopende jaar met uitwerking op 31 december van volgend jaar.
De ontslagnemende leden zijn gehouden al hun verplichtingen als lid na te komen gedurende deze overgangsperiode.
Art. 10. Wordt als ontslaggevend aanzien, een lid die zijn bijdrage niet heeft betaald binnen de maand van een aangetekende herinneringsbrief.
Hij blijft nochtans gehouden de onbetaald gebleven verstreken bedragen te betalen. Elk lid dat zich schuldig maakt aan een laakbaar feit zal gehouden zijn ontslag te nemen, onverminderd zijn eventuele uitsluiting ingeval van weigering.
Art. 11. De uitsluiting van een lid mag met worden uitgesproken, tenzij door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige leden. De raad van bestuur mag de leden schorsen, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering wanneer zij zich schuldig maken aan een zware inbreuk op de statuten.
Art. 12. Ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals de wettelijke erfgenamen, legatarissen en vertegenwoordigers van een overleden lid, kunnen geen aanspraak maken op de totale of gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen. Zij kunnen evenmin rechten laten gelden op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen evenmin een zegellegging of inventaris op de goederen en waarden van de vereniging vorderen noch om de verdeling of de veiling ervan verzoeken.

IV. Bijdragen

Art. 13. De leden betalen jaarlijks een bijdrage waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald.

V. Secties

Art. 14. De leden die een gemeenschappelijke bedrijvigheid uitoefenen, welke verschilt van deze der andere leden van de federatie, mogen zich in secties of afdelingen groeperen. Er bestaan twee hoofdsecties :
De sectie Fegropa groepeert de fabrikanten, groothandels en importeurs. De leden onderscheiden zich doordat ze leveren aan een cliÎnteel van wederverkopers.
De sectie Fedepa groepeert fournituristen, inkoopgroeperingen, grootwarenhuizen en detailanten. De leden onderscheiden zich doordat ze leveren aan een cliÎnteel van eindgebruikers.

VI. Algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Art. 16. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten worden verleend. Zij kan onder andere :
De statuten wijzigen en de vereniging ontbinden door toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders benoemen en ontslag verlenen.
De jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekeningen goedkeuren.
Art. 17. De leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur. Zij mogen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.
De uitnodigingen moeten worden gedaan per brief, gestuurd ten minste acht dagen op voorhand. De dagorde moet op de brief worden vermeld.
Art. 18. De vergadering moet door de raad van bestuur worden samengeroepen wanneer ten minste ÈÈn vierde van de leden dit vraagt.
Een onderwerp moet aan de dagorde worden toegevoegd, indien ten minste ÈÈn vierde van de leden dit vraagt.
Art. 19. Alle leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waar de wet of deze statuten anders hebben beslist.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger de doorslag geven.
Art. 20. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten overeenkomstig de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Art. 21. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in genummerde notulen die met de post aan de leden van de vereniging worden opgestuurd. Zij worden op de volgende vergadering goedgekeurd.

VII. Raad van bestuur

Art. 22. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die bestaat uit natuurlijke personen met een minimum van vijf en een maximum van twaalf bestuurders, gekozen onder de leden.
De raad beraadslaagt op geldige wijze in aanwezigheid van de helft van zijn leden.
Iedere kandidaat dient de hoedanigheid van lid te hebben of te worden afgevaardigd door een lid van de Federatie overeenkomstig de bij het huishoudelijk reglement bepaalde regels, Belg of burger van een lidstaat van de Europese Unie te zijn, in het bezit van zijn politieke en burgerrechten te zijn.
Iedere sectie die ten minsten vijf leden telt, mag ÈÈn kandidaat voorstellen die aan hoger genoemde voorwaarden beantwoordt.
De kandidaturen tot een mandaat van bestuurder dienen schriftelijk uiterlijk acht dagen na de oproeping tot de algemene vergadering te worden ingediend bij de Federatie.
Evenwel kan de vernieuwing van het lopende mandaat door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgesteld zonder voorafgaande schriftelijke kandidatuur van betrokkene voor zover deze schriftelijk niet liet weten dat hij de vernieuwing van zijn mandaat niet wenste.
Art. 23. Wanneer tijdens het werkingsjaar de raad van bestuur niet meer voltallig is ten gevolge van ontslag, overlijden of enige andere oorzaak, zal de ontbrekende bestuurder maar vervangen moeten worden wanneer het aantal bestuurders minder dan vijf bedraagt.
Ieder bestuurder die de hoedanigheid van lid of van vertegenwoordiger van een lid van de Federatie verliest, wordt van rechtswege als ontslagnemend uit de raad van bestuur beschouwd.
Het bedrijf wiens gevolmachtigde ontslagnemend is, kan in geen geval het recht opeisen zelf een plaatsvervanger te noemen.
Geen enkel bedrijf mag meer dan ÈÈn vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur.
Door het aanvaarden van hun mandaat gaan de leden van de raad van bestuur de verplichting aan om de diverse vergaderingen waarop zij worden uitgenodigd bij te wonen.
Wanneer een bestuurder, zonder voldoende reden, afwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van de raad, kan de raad de vervanging van deze bestuurder voorleggen aan de algemene vergadering, of aan de afdeling die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.
De raad van bestuur komt samen, op oproeping van de voorzitter, telkens wanneer de belangen van de vereniging zulks vereisen. Hij moet ook worden bijeengeroepen wanneer ÈÈn vijfde van de bestuurders hiervoor schriftelijk verzoek doen bij de voorzitter.
Art. 24. De raad van bestuur zal tijdens de vergadering die iedere algemene vergadering voorafgaat, het aantal te verkiezen bestuurders vastleggen, binnen de grenzen van artikel 22 van de statuten.
De duur van het mandaat van de verkozen bestuurders is twee jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Op het einde van het eerste jaar zal de helft (eventueel naar boven afgerond) van de bestuurders uittredend en herkiesbaar zijn. Zij zullen bij loting worden aangeduid.
Ieder lid mag tijdens de algemene vergadering zijn kandidatuur voordragen.
De stemming is geheim en geschiedt in ÈÈn of twee beurten.
Ieder lid beschikt over ÈÈn stem voor elk te begeven plaats van bestuurder.
Om te worden verkozen moet een kandidaat ten minste de helft behalen van het aantal uitgebrachte stemmen per plaats van bestuurder.
Ingeval het aantal kandidaten die deze meerderheid hebben behaald hoger is dan het aantal te begeven bestuurdersmandaten, zullen zij worden verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen en dit tot uitputting van het aantal te begeven bestuurdersmandaten.
In geval van nieuwe gelijkheid zal men overgaan tot loting.
Art. 25. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters voor een duur van twee jaar. Deze mandaten zijn slechts hernieuwbaar op uitdrukkelijk verzoek van de raad van bestuur.
Ingeval de voorzitter Èn de ondervoorzitters verhinderd zijn, wordt het voorzittersschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad benoemt eveneens de algemeen secretaris en de penningmeester.
Art. 26. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt de doorslag geven.
Stemmingen bij volmacht zijn niet toegelaten.
Bij staking der stemmen, is die van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 27. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het bestuur van de vereniging.
De raad mag, en zonder dat volgende opsomming als beperkend kan worden beschouwd :

1. Alle akten verlijden en contracten sluiten, dadingen en compromissen aangaan, verwerven, uitwisselen, roerende en onroerende goederen verkopen, hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van gelijk welke duur afsluiten, legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, verzaken aan allerlei rechten, allerlei machten verlenen aan de mandatarissen die hij kiest, al dan niet onder de leden, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als aanlegger of verweerder.

2. Hij mag eveneens het personeel van de vereniging benoemen en afdanken, alle sommen en waarden ontvangen en innen, alle geconsigneerde sommen en waarden terugtrekken, bankrekeningen of transferts doen of andere betalingsopdrachten vervullen, bankkluizen huren, alle schulden van de vereniging vereffenen, bij de post, de douane en de spoorwegmaatschappijen, brieven, telegrammen of colli afhalen, zowel aangetekende als verzekerde of gewone, alle postmandaten, assignaties of postkwitanties innen.

Art. 28. De raad van bestuur plaatst het dagelijks bestuur van de federatie onder een uitvoerend bureau, samengesteld door de voorzitter en de twee ondervoorzitters, aangevuld met de laatste, beschikbare voorzitter, voor de voorzitter in functie.
Het uitvoerend bureau wordt benoemd bij de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur na de algemene vergadering.
Het uitvoerend bureau wordt bijgestaan door de schatbewaarder en de algemeen secretaris. Het uitvoerend bureau wordt de grootste bevoegdheden toegekend inzake :

1. Akten van algemene aard.

2. Briefwisseling, aangiften, ontlastingen tegenover de administratieve diensten van algemeen nut.

3. Secretariaatswerking.

4. Aanwerving en ontslag van personeel.

5. Huren en inrichting van lokalen.

Aangaande punten 1, 2 en 3 volstaat de handtekening van de voorzitter of een gemachtigde, deze laatste kan de algemeen secretaris zijn.
Voor de punten 4 en 5 zijn enkel de voorzitter of, bij afwezigheid, twee leden van het uitvoerend bureau gemachtigd tot ondertekenen.
Art. 29. De akten die de vereniging verbinden, worden getekend, behalve in geval van bijzondere delegatie van de Raad, hetzij door de voorzitter, hetzij door twee bestuurders die hun bevoegdheid jegens derden niet moeten rechtvaardigen.
Art. 30. De bestuurders gaan ingevolge hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn slechts verantwoordelijk voor hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VIII. Allerlei

Art. 31. Het uitvoerend bureau werkt een huishoudelijk reglement voor de uitvoering van deze statuten uit.
Dit reglement wordt ter goedkeuring van de raad van bestuur voorgelegd, die beslist bij gewone meerderheid der aanwezige legen. Hetzelfde geldt voor iedere gebeurlijke wijziging aan de artikelen van dit huishoudelijk reglement.
Art. 32. Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Art. 33. De rekeningen van het voorbije dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar worden jaarlijks aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Deze algemene vergadering wordt gehouden in het tweede kwartaal van ieder jaar.
Art. 34. Behoudens meer beperkende wetsbepalingen, stelt de algemene vergadering de twee commissarissen aan, die het college der commissarissen vormen, welk ermee belast is toezicht te houden op de rekeningen van de vereniging en haar een jaarsverslag voor te leggen, en stelt de duur van hun mandaat vast.
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
Art. 35. In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering ÈÈn of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden bepalen, evenals de bestemming die moet gegeven worden aan het netto-actief van het sociaal vermogen.